Vải bố canvas

45,000 VNĐ

Kích thước: 1×1.65(m)

Vải mộc: TV01